A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шахівська об'єднана територіальна громада
Донецька область, Покровський район

СТАТУТ КНП "ЦПМСД Шахівської сільської ради"

Дата: 04.08.2020 13:51
Кількість переглядів: 173

 

                                                                

                            

                                                                                               

 

 

 

 

 

  СТАТУТ

 

                                           Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Шахівської сільської ради»

Добропільського району

Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шахове

2019 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико–санітарної допомоги Шахівської сільської ради» Добропільського району      Донецької   області (далі – Центр), створене відповідно до рішення Шахівської сільської ради від № VII-45/2 від «02» серпня 2019 року

Центр первинної медико – санітарної допомоги є комунальним некомерційним підприємством, що створюється з метою забезпечення потреб населення громади у первинній медичній (медико-санітарній ) допомозі (далі – ПМСД).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами   Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими актами законодавства України, рішеннями Засновника та цим Статутом.

1.3. Засновником Центру є Шахівська сільська рада (далі – Засновник).

Місцезнаходження: 85050, Донецька область, Добропільський район, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 14

1.4. Центр підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Шахівській сільській раді та сільському голові.

1.5. За своїм правовим статусом Центр є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що фінансується з сільського бюджету.

1.6.Повне найменування українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Шахівської сільської ради» Добропільського району Донецької області. Скорочене найменування українською мовою:  КНП «ЦПМСД Шахівської сільської ради» Добропільського району, Донецької області.

1.7. Місце знаходження Центру: Україна, вул. М.Ф. Черянвського, 5, с. Шахове, Добропільський район, Донецька область, 85050 (приміщення Октябрської амбулаторії практики сімейної медицини №3)

1.8. Центр є юридичною особою публічного права, має  рахунки в органах казначейства, самостійний баланс, штампи необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп печатку із своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації. Права і обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління переданого йому Засновником.

1.9. Центр є неприбутковим підприємством, яке створене та зареєстроване в порядку, що регулює діяльність неприбуткових організацій. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

1.10 Засновник не відповідає за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями Засновника, окрім випадків передбачених законодавством.

1.11. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12. Центр надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

1.13. Центр має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

1.14. Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню здійснюється безпосередньо в Центрі, в тому числі шляхом лікування в амбулаторії та вдома за викликами пацієнтів або з ініціативи медичних працівників амбулаторії з профілактичною метою.

1.15. В Центрі створюються умови для надання населенню стоматологічної допомоги шляхом надання приміщень для стоматологічних кабінетів.

1.16. Самостійно проводить свою некомерційну господарську, кадрову та лікувально-профілактичну діяльність згідно чинного законодавства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПМСД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМСД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із закладами охорони здоров’я (далі-ЗОЗ), що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД), екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню у визначеному законом порядку;

5) планування розвитку ПСМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямком ПСМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПСМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами Центру в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

11) забезпечення прав громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку.

2.2. Відповідно до покладених завдань Центр забезпечує:

1) надання населенню ПСМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення рівня ускладнень, інвалідності і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторії умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПСМД, у тому числі лікаря загальної практики – сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з Центром цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного Центру ;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у своїх підрозділах за такими напрямами:

- збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

- надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

- аналіз стану здоров’я населення;

- вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД;

- планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

- аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

- організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

- впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

- впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення Центру, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Центру та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах Центру;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Центру та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб Центру та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;

26) зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

27) надання послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають  первинну медичну допомогу на території Шахівської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

28) інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Центр для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3)  здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) надавати медичні платні послуги за цінами (тарифами), що встановлюються згідно чинного законодавства;

5) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді;

6) виписувати пацієнтам лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках відповідно до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064;

7)  здійснювати відповідно до договорів планування роботи та забезпечення надання ПМД;

8) здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України;

9) забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

10) забезпечувати цільове використання закріпленого за Центром майна та виділених бюджетних коштів;

11) здійснювати реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних       фондів, а також забезпечувати своєчасне впровадження нових технологій, обладнання, у порядку визначеному Засновником. 

3.2.Центр, для виконання покладених на нього завдань, має право за погодженням із Засновником:

1)  укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики, як фізичні особи – підприємці;

2)   укладати угоди щодо надання ПМСД населенню об’єднаної територіальної громади;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3.3. Центр забезпечує:

1)надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторії, ФПів з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування Центру;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних             коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) здійснення координації взаємодії амбулаторії, ФПів та підприємств, установ або організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань на закріпленій території;

11) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до Центру населення.

3.4. Організацію виконання покладених на Центр завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує Директор Центру. Обов'язки та права інших працівників Центр визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Директором Центру.

                                  

IV ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ.

 

4.1.Центр користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Шахівської об’єднаної територіальної громади, на праві оперативного управління.

4.2.Центр здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання послуг (виконання робіт) і реалізовує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.3. Для здійснення некомерційної господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.4. Центр має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.5. Центр за погодженням із Засновником визначає організаційну структуру, кошторис, штатну чисельність працівників і штатний розпис.

4.6. Центр має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.

V.УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом управління є Шахівська сільська рада.

5.2. Очолює Центр Директор, який призначається на посаду за результатами проведеного конкурсу, шляхом укладання контракту з уповноваженою особою Засновника, в особі сільського голови, на строк від трьох до п’яти років у відповідності до положень діючого законодавства України. До оголошення результатів конкурсу повноваження керівника Центру покладаються на виконуючого обов’язки директора.

5.3. Засновник:

5.3.1 Затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

5.3.2. Затверджує статут Центру та зміни до нього.

5.3.3. Затверджує кошторис витрат (фінансовий план) Центру.

5.3.4. Здійснює контроль за виконанням умов контракту Директором.

5.3.5. Погоджує Центру договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

5.3.6. Приймає рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Центру (далі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом Директора Центру .

5.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є  комунальною власністю Шахівської сільської ради та закріплене за Центром на праві оперативного управління.

5.3.8   Приймає рішення щодо внесення змін до Статуту Центру, зміна розміру до статутного капіталу.

5.3.9. Приймає рішення стосовно господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є зацікавленість (про надання згоди на вчинення або про відмову у вчиненні).

5.3.10. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), затверджує  передавальний акт, розподільчий баланс,  ліквідаційний баланс).

5.4. Повноваження Директора:

1) здійснює загальне керівництво Центру;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції Центру;

3) призначає заступників та керівників підрозділів Центру;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у АЗПСМ;

5) затверджує плани роботи Центру та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи Центру та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів Центру;

8) видає накази по Центру;

9) затверджує посадові інструкції працівників Центру;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у Центрі;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у Центрі;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені Центру;

14) представляє інтереси Центру в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Центру органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом Центру;

16) забезпечує дотримання в Центрі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

17) уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

18) несе відповідальність за збитки, завдані Центру з вини Директора  в порядку, визначеному законодавством.

19) затверджує положення про структурні підрозділи Центру, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Центру;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

20) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками Центру.

21) затверджує тендерний комітет та річний план закупівель у відповідності до законодавства у сфері державних закупівель.

5.5  За погодженням із Засновником,  відповідно до вимог чинного законодавства України має право укладати договори оренди майна.

5.6 Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Центру згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Центру.

5.7  Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

5.8 У разі відсутності Директора Центру або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує його заступник чи інша особа, згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

5.9 Реалізація завдань та функцій Центру, передбачених підпунктом 14 пункту цього розділу, за рішенням ради Засновника може здійснюватися її виконавчим органом.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 

6.1. Структурними підрозділами Центру є:

адміністративно – управлінський відділ;

допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;

лікувально-профілактичні підрозділи: лікарські амбулаторії,                                        фельдшерські пункти.

6.2 Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються його директором.

6.3. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на медичного директора  амбулаторій та на директора (або заступника директора) Центру за розподілом функціональних обов’язків.

 

 

 

 

VІI МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

7.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному  балансі.
7.2. Майно є комунальною власністю, передається на баланс і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

7.3.Джерелами формування майна Центру є:

7.3.1 Майно, передане йому Засновником.
7.3.2.Кошти місцевих бюджетів.
7.3.3. Власні надходження Центру:
– від господарської та/або виробничої діяльності;
– за оренду майна;

7.3.3. Інші власні надходження.

7.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
7.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

7.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

7.4. Центр має право: передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Засновником; за погодженням із Засновником реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази у визначеному законодавством порядку.

7.5.Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

7.6. Центр зобов’язаний використовувати майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

7.7. Доходи (прибутки) та майно, або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.9. Статутний капітал Центру становить 195 380,00 гривень (сто дев’яносто п’ять тисяч  триста вісімдесят гривень 00 копійок) та може бути внесений Засновником протягом року з дня реєстрації Центру.

7.10. Структура  Центру затверджується Шахівською сільською радою.

7.11. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку. Директор Центру несе відповідальність перед Шахівською сільською радою та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності, отримання та функціонування на підставі діючих ліцензій на медичну практику.

7.12. Головним розпорядником коштів  Центру – є Шахівська сільська рада.

7.13. При надходження фінансування з інших джерел, що не заборонені законодавством, кошти використовуються виключно на забезпечення утримання і діяльності Центру.

7.14.У разі припинення Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим установам відповідного виду або зараховані до доходів місцевого бюджету

 

VІІI. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

8.1. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

8.2. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центру через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

8.3. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

8.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися Директор Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

8.6. Право укладання колективного договору надається Директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу та/або особі. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого    бюджету.  Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення  Директора Центру визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

8.9. Оплата праці працівників Центру, як і платежі по іншим захищеним статтям,  здійснюється у першочерговому порядку.

8.10. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЦЕНТРУ

 

9.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється за рішенням Засновника або суду відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Припинення діяльності Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється у встановленому порядку Засновником або за рішенням суду. До складу комісії з припинення входять представники Засновника та Центру. Порядок і строки припинення, а також строки для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяця з дня публікації рішення про ліквідацію,  визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Центру. Комісія з припинення складає відповідний баланс Центру і подає його Засновнику на затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із  Центром, що припиняється, повідомляються про його припинення в строки, визначені чинним законодавством України.

9.4. При реорганізації і ліквідації Центру, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із  законодавством України про працю.

9.5. Центр вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9.6. У разі припинення Центру активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

10.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватись чинним законодавством України.

10.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Засновником та реєструються згідно з чинним законодавством.

10.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь