Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля " Відпрацювання Бірючського кар’єру ділянки Бірючська Констянтинівського родовища ПАТ "Веско"".

Дата: 23.11.2018 11:26
Кількість переглядів: 1091

 

 

Додаток 2

до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки

впливу на довкілля

 

_______________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

___________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», код згідно з ЄДРПОУ 00282049, інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО», генеральний директор Цимарман Євген Віталійович, 84205, Донецька область, м. Дружківка,
вул. Індустріальна, 2, e-mail:
vesco@vesco.com.ua, тел./факс: (06267) 34542/(06267) 53708.

 

2. Діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планова діяльність, її характеристика

Публічне акціонерне товариство «ВЕСКО» проводить гірничі роботи на кар’єрі Бірючський ділянки Бірючська Констянтинівського родовища у відповідності до отриманого спеціального дозволу на користування надрами
№ 6180 від 10.02.2017 р., виданого Державною службою геології та надр України.

Корисною копалиною є глини новопетрівської світи нижнього неогену, а саме поклади горизонту вогнетривких глин.

 

Технічна альтернатива 1.

Метою планованої діяльності є повне відпрацювання кар’єру. Продуктивність Бірючського карєру з видобутку корисної копалини становить 400 тис. тон в рік.

Промислова розробка проводитиметься за традиційною технологією з допомогою гідравлічних екскаваторів за транспортною системою розробки з складуванням розкривних порід у внутрішній відвал, та послідовною рекультивацією земель порушених гірничою діяльністю.

Технічна альтернатива 2.

Технологічною альтернативою розробки гідравлічними екскаваторами є розробка родовища за безтранспортною системою, з використанням крокуючих екскаваторів (драглайнів) на розкривних та видобувних роботах. Проте, зважаючи на ускладнену геологічну будову кондиційної глини, що потребує селективного відокремлення кондиційної глини, не кондиційної глини та порід внутрішнього розкриву, то застосування драглайнів призведе до нераціонального видобутку корисної копалини з надр. Застосування драглайнів на розкривних роботах в гірничо-геологічних умовах даної ділянки надр буде не доцільне, оскільки робота даних екскаваторів обумовлена рівномірною потужністю розкривних порід, а в межах даної ділянки надр потужність розкривних порід досить мінлива і варіюється в широких межах.

Технічна альтернатива 1 є доцільним та оптимальним варіантом для розробки вогнетривкої глини Бірючського карєру.

 

3. Місце провадження діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження діяльності:

Бірючський кар’єр вогнетривких глин розташований на території Іллінівської ОТГ Костянтинівського району та Шахівської ОТГ Добропільського району Донецької області.

Просторові межі площі визначені координатами кутових точок меж, що вказуються в спеціальному дозволі на користування надрами № 6180 від 10.02.2017 р., виданого Державною службою геології та надр України.

Для виконання запроектованих робіт потреба в земельних ресурсах складатиме 107,930 га, з них додатковий земельний відвід – 32,709 га, існуючий земельний відвід – 75,2213 га.

Усі населені пункти району зв’язані асфальтованими дорогами.

Місце провадження діяльності: територіальна альтернатива 1.

Територіальна альтернатива відсутня.

 

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.

Наслідки впливу на соціальне середовище мають позитивний характер. До позитивних соціальних і економічних аспектів планованої діяльності відноситься створення нових робочих місць, надходження коштів в місцевий бюджет у вигляді податків і зборів, забезпечення сировиною (вогнетривкими глинами) підприємств-споживачів.

 

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Балансові запаси Бірючського кар’єру складають 3560 тис. т, експлуатаційні – 3103 тис. т.

Термін експлуатації об’єкта – 7,8 роки.

Потужність глин коливається від 0,5 до 5,0-7,0 м.

Середня потужність пласта вогнетривкої глини – 3,5-5,0 м.

Плановий режим роботи: цілорічний, 2-х змінний, 4-х бригадний при безперервному робочому тижні тривалістю 11 год.  

Для зачистки робочих майданчиків, планування під'їздів до екскаваторів, обслуговування тимчасових доріг в кар'єрі і планування поверхні відвалів передбачається використання бульдозерів.

Для виконання необхідного комплексу робіт будуть використовуватися екскаватори, бульдозери, автосамоскиди.

Згідно з Додатком 4 до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 року № 173, Костянтинівське родовище віднесено до «Підприємств по видобуванню руд та нерудних копалин», класу III, що мають санітарно-захисну зону 300 м.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами;

- розробка родовищ в межах розвіданих та затверджених запасів;

- дотримання розмірів санітарно- захисної зони;

- здійснення постійного контролю технічного стану машин та механізмів;

- питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10);

- виконання правил протипожежної безпеки;

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99.

щодо технічної альтернативи 2

Для технічної альтернативи 2, екологічні та інші обмеження планованої діяльності співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1

В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися погоджених та відведених меж території.


 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Для технічної альтернативи 2, необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі потенційні впливи від планової діяльності з експлуатації родовища на довкілля включає:

Клімат і мікроклімат:

Планована діяльність не впливатиме суттєво на клімат та мікроклімат. Значного виділення інертних газів, теплоти та вологи не відбуватиметься. Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори не утворюються.

Повітряне середовище:

Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при роботі кар’єрних механізмів та автотранспорту, які працюють на дизельному паливі. При цьому в атмосферу будуть виділятиcь такі забруднюючі речовини як: азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні насичені. Пиловиділенням будуть супроводжуватись наступні операції: розкривні роботи; видобувні роботи; навантажувальні і транспортні роботи; рекультивація відпрацьованих площ.

Для пилопригнічення на робочих майданчиках і кар’єрних дорогах передбачено зрошення за рахунок атмосферних опадів, що накопичуються у зумпфах-накопичувачах кар’єру.

Геологічне середовище:

Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середовище передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок.

Для уникнення всіх небезпечних геологічних процесів проводитиметься рекультивація земель.

Шумове забруднення:

Шумове забруднення пов’язане з роботою екскаваторів, бульдозерів та технологічного автотранспорту.

На кар’єрі прийняті до використання машини, механізми і обладнання шумові характеристики яких не перевищують допустимих рівнів.


 

 

Водне середовище:

При штатному режимі діяльності підприємства, з врахуванням впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Ґрунти:

Вплив на ґрунт буде здійснюватися внаслідок відчуження земель, при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів).

Порушенні землі підлягають рекультивації з елементами лісогосподарського відновлення.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно - заповідного фонду:

Прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-рослинного покриву мінімальні або відсутні.

Вплив на тваринний світ опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Найближчий природоохоронний об’єкт, що розташований на відстані 23 км від родовища геологічний пам’ятник природи Кравецька балка.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище:

Соціальна організація прилеглих територій, умови життєдіяльності місцевого населення в результаті проектованої діяльності не будуть погіршуватися.

Навколишнє техногенне середовище:

Планована діяльність не здійснюватиме негативного впливу на вже існуючі об’єкти техногенного середовища.

Відходи:

Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

щодо технічної альтернативи 2

Для технічної альтернативи 2, сфера та джерела можливого впливу на довкілля співпадають з технічною альтернативою 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, порушення ґрунтово-рослинного покриву, зміна ландшафту із природного на гірничопромисловий. В подальшому передбачена рекультивація порушеної території.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядалась.
 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “ Про оцінку впливу на довкілля ”).

Діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України “ Про оцінку впливу на довкілля ” ст.3, ч.2 п.15).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Відсутні підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.

Геологічне середовище, природне середовище, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, соціальне середовище.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде проведення гірничих робіт на кар’єрі Бірючський ділянки Бірючська Констянтинівського родовища, яке здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківсько, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044)206-31-15, (044)206-31-65, контактна особа – начальник відділу оцінку впливу на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано