Шахівська сільська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Нормативно - правова база

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО:

  Рішенням сесії

Шахівської сільської ради

від «  12  »  квітня  2018 р

                        №VII-30/22

 

 

                                                                                СХВАЛЕНО

                                                                           Загальними зборами

                                                                                 «  30  »  березня 2018р.

                                                                           № 4

 

 

СТАТУТ

комунальної організації (установи, закладу)

закладу дошкільної освіти ясла-садка «Берізка»

Шахівської сільської ради Добропільського району

Донецької області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

с. Никанорівка

2018

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Повна назва закладу дошкільної освіти (Далі ЗДО): комунальна організація (установа, заклад) заклад дошкільної освіти ясла-садок  «Берізка» Шахівської сільської ради, Добропільського району, Донецької області;

1.2 Скорочена назва закладу дошкільної освіти: ЗДО «ясла – садок «Берізка» Шахівської сільської ради, Добропільського району, Донецької області;

1.3 Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 85053, Донецька область, Добропільський район, с. Никанорівка, вул. Миру, 1;

1.4 Ідентифікаційний код юридичної особи: 36831352;

1.5 Засновник закладу дошкільної освіти – Шахівська сільська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей;

1.6 ЗДО в своїй діяльності керується Конституцією України (254/96 - ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12),  «Про дошкільну освіту» (2628-14), Положенням про дошкільний навчальний заклад України (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305), іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом;

1.7 ЗДО підпорядковується Шахівській сільській раді, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер;

1.8 Головною метою ЗДО є забазпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9 Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

1.10 ЗДО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням    (305 – 2003 - п) та даним Статутом;

1.11 ЗДО несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 - реалізацію головних завдань освіти, визначених Законом України          «Про дошкільну освіту» (2628-14) ;

 - забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог і змісту, рівня і обсягу;

 - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;

1.12 Взаємовідносини між ЗДО з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1 ЗДО розрахований на 30 місць;

2.2 Групи комплектуються за різновіковими ознаками;

2.3 У ЗДО функціонують групи загального розвитку;

2.4 ЗДО має групи з денним перебуванням дітей;

2.5 Наповнюваність груп дітьми становить до 15 чоловік, але, згідно Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 14 Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у закладах дошкільної освіти. У закладах дошкільної освіти розташованих у сільській місцевості кілікість дітей у групах визначається Засновником (власником) залежно від демографічної ситуації;

2.6 Для зарахування дитини у ЗДО необхідно надати до адміністрації закладу:

 - медичну довідку про стан здоровя дитини;

 - медичну довідку про епідеміологічне оточення дитини;

 - свідоцтво про народження дитини;

 - ідентифікаційний номер дитини;

 - заяви від батьків, або осіб, що їх замінюють.

 

2.7 За дитиною зберігається місце у ЗДО державної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів);

2.8 Відрахування дітей із ЗДО може здійснюватися за: 

- бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють;

 - на підставі медичного висновку про здоровя, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;

 - у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців;

2.9 Адміністрація ЗДО зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів;

2.10 ЗДО здійснює соціально-педагогічний патронат родин з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку та надання консультаційної допомоги родині.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

3.1 Заклад дошкільної освіти  працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо;

3.2 Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7.00 до 17.30 год.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1 Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у  закладі проводиться оздоровлення дітей;

 

4.2 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який окремо складається на навчальний рік та період оздоровлення;

4.3 Річний план роботи ЗДО схвалюється педагогічною радою навчального закладу, затверджується керівником закладу, погоджується з сектором освіти, молоді та спорту, культури та туризму Шахівської сільської ради.

4.4 У ЗДО визначена українська мова  виховання дітей;

4.5 Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», затвердженою МОН України (лист №1/11-16163 від 09.11.2015 року), «Впевнений старт», затвердженою МОН України (наказ від 23.11.2010 №1111), авторською програмою з еколого – валеологічного виховання дошкільників «Природи лагідна краса», рецензійованою методистом РВО у 2005 році;

4.6 ЗДО організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком, як еколого-валеологічний.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1 Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється через ФОП, з котрими сільська рада заключає договір щороку;

5.2 У ЗДО встановлено 3-х разове харчування, під час оздоровчого періоду додається другий сніданок;

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру (якщо є дана одиниця) та керівника ЗДО;

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

6.1 Медичне обслуговування дітей ЗДО здійснюється органом охорони здоровя на безоплатній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 14.06.2002 р. №826 «Про порядок медобслуговування дітей в ДНЗ»;

6.2 Медична сестра ФАПу здійснює профілактичні заходи, в тому числі:

 - проведення обовязкових медичних оглядів;

 - контроль за станом здоровя, фізичним розвитком дітей;

 - проведення профілактичних щеплень;

 - надання першої медичної допомоги;

 - контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;

 - режимом та якістю харчування;

6.3 ЗДО надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу за участю районних вузьких спеціалістів та проведення лікувально-профілактичних заходів з дітьми закладу.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками освітнього процесу є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки, або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти;

7.2 За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премії, оздоровчі виплати в розмірі посадового окладу та виплати за вислугу років;

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 - безпечні та нешкідливі для здоровя умови утримання, розвитку, виховання;

 - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її моральному, духовному розвитку;

 - захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоровю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 - здоровий спосіб життя.

 

7.4 Права батьків, або осіб, що їх замінюють:

 - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

 - звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання  своїх дітей;

 - брати участь у покращенні організації освітньо-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

 - відмовлятися від запропонованих  додаткових освітніх послуг;

 - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.5 Обов’язки батьків, або осіб, що їх замінюють:

 - своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗДО у встановленому порядку;

 - своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності дитини або її хворобу;

 - слідкувати за станом здоровя дитини;

 - інші обовязки, що не суперечуть чинному законодавству.

7.6 На посаду педагогічного працівника ЗДО приймається особа, яка має педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки;

7.7 Трудові відносини регулюються законодавством України «Про працю», Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку;

7.8 Педагогічні працівники мають право:

 - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 - брати участь у роботі органів самоврядування ЗДО;

 - на підвищення кваліфікації, участь у методичних обєднаннях, нарадах тощо;

 - проводити у встановленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

 - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ЗДО;

 - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 - обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших обєднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 - на захист професійної честі та власної гідності;

 - інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9 Педагогічні працівники зобовязані:

 - виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудової угоди;

 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати честь та гідність дитини та її батьків;

 - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного чи психічного насильства;

 - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 - виконувати накази та розпорядження керівництва;

 - інші обовязки, що не суперечать законодавчтву України;

7.10 Педагогічні та інші працівники на роботу до ЗДО приймаються директором закладу;

7.11 Працівники ЗДО несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дитини згідно із законодавством України;

7.12 Працівники ЗДО у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12) проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік;

 

7.13 Педагогічні працівники ЗДО  підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України (0176, 93) затвердженого Міністерством освіти та науки України;

7.14 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО, не виконують посадових обовязків, умов колективного договору або за результатамиатестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1 Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Шахівською сільською радою;

8.2 Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює його директор, який призначається та звільняється з посади Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства;

8.3 Керівник ЗДО:

 - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» (2628-14), та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 - здійснюї керівництво і контроль за діяльністю ЗДО;

 - діє від імені ЗДО, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЗДО, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження    метеріально-технічної бази ЗДО;

 - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗДО;

 - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 - затверджує штатний розклад за погодженням із Засновником ЗДО;

 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей та працівників;

 - контролює відповідність застосованих форм і засобів розвитку, виховання  дітей за їх віковими, психофізиологічними особливостями, здібностями і потребами;

 - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 - організовує різні форми співпраці з батьками, або особами, що їх замінюють;

 - щороку звітує про освітньо-виховну, методичну, економічну і       фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Бухгалтерський облік та ведення фінансової звітності здійснюється сектором обліку та звітності Шахівської сільської ради.

8.5 Постійно діючий колегіальний орган у ЗДО – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу ЗДО.

8.6 Педагогічна рада закладу:

 - розглядає питання освітнього процесу в ЗДО та приймає відповідні рішення;

 - організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового досвіду;

 - приймає рішення з питань професійної діяльності педагогічних працівників.

8.7 Робота педагогічної ради  планується довільно відповідно до потреб ЗДО. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік;

8.8 Для організації обміну досвідом освітньо-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних ЗДО можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї із шкіл;

8.9 Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше 1 разу на рік. Кількість учасників загальних зборів для працівників ЗДО 4, батьків 10. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються  більшістю голосів від загальної кількості присутніх;

8.10 Загальні збори:

 - приймають Статут, зміни і доповнення;

 - обирають раду ЗДО, її членів, голову, встановлюють термін її повноважень;

 - заслуховують звіт керівника ЗДО, голови ради ЗДО з питань статутної діяльності закладу, дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 - розглядають питання освітньо-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ЗДО;

 - затверджуюють основні напрями вдосконалення роботи в розвитку ЗДО.

8.11 У період між загальними зборами діє рада ЗДО (у малокомплектних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори). Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ЗДО, батьки, Засновник, спонсори тощо).

8.12 Рада ЗДО організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету ЗДО, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

8.13 У ЗДО може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується із представників органів виконавчої влади підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ЗДО;

8.14 Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ЗДО. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ЗДО і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, як 4 рази на рік;

8.15 Основними завданнями піклувальної ради є:

 - співпраця з органами виконавчої ради, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітеей у ЗДО;

 - сприяння зміцненню матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної, лікувально – оздоровчої бази ЗДО;

 - сприяння залучення додаткових джерел фінансування ЗДО;

 - сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоровя учасників освітнього процесу;

 - організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ЗДО;

 - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

 - всебічне зміцнення звязків між родинами дітей та ЗДО;

 - сприяння соціально – правовому захисту учасників освітнього процесу.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю територіальної громади.

9.2. Відповідно до рішення сесії Никанорівської сільської ради № 1-3 від «26»  грудня 2009 року ЗДО передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики;

9.3 Розпорядженням Добропільської райдержадміністрації №525 від «05» грудня 1986 року закладу дошкільної освіти виділена присадибна ділянка площею 0,30 га;

9.4 ЗДО службового житла не має

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1 Джерелами фінансування ЗДО є кошти:

 - Засновника (власника);

 - відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 - батьків або осіб, що їх замінюють;

 - добровільні пожертви і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

10.2 ЗДО за погодженням із Засновником має право:

 - придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

 - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання, юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством;

10.3 Статистична звітність форми 85 – К про діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавства;

10.4 Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ЗДО визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти та науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти;

10.5 За рішенням Засновника ЗДО бухгалтерський облік здійснюється через сектор обліку та звітності Шахівської сільської ради.

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1 Основною формою контролю за діяльністю ЗДО є державна експертиза, що проводиться експертною комісією, встановленому Міністерством освіти та науки України порядку;

11.2 Контроль за дотриманням ЗДО державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється сектором освіти, молоді та спорту, культури та туризму Шахівської сільської ради;

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не повязаного з освітнім процесом встановлюється Засновником ЗДО.

 

 

 

 

Директор ЗДО ясла-садка «Берізка»                           Г.А. Батиг

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано